VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro inzerci

Milí návštěvníci webových stránek ShánímTo.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro inzerci na těchto webových stránkách (dále jen „Web“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než na Web vložíte svůj inzerát. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Při zadání inzerce totiž potvrzujete i svůj souhlas s obchodními podmínkami, a pokud políčko s VOP označíte a inzerát vložíte, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro objednávku a zveřejňování inzerátů na Webu (dále jen jako „Inzerce“). VOP současně stanoví i bližší podmínky používání Webu a pravidla pro Inzerci.

Realizace Inzerce probíhá na základě smlouvy uzavírané mezi námi jako Provozovatelem Webu a vámi jako Klientem. Z pohledu právního se jedná o Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Službou je z naší strany poskytnutí prostoru na Webu pro zveřejnění Inzerce a případně i další, s tím související služby typu zvýhodnění inzerce, „topování“ apod.

Samotný proces uzavření Smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní – při zadávání inzerátu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

IV. Zveřejnění Inzerce a pravidla pro Inzerci

V. Práva z vadného plnění a reklamační řád

VI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

VII. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Provozovatel je fyzická osoba, IČ: 08338515

E-mail: info@shanim-to.cz

Provozovatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Provozovatel není plátce DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a stížností.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KLIENT?

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Smlouvu, kterou zadá zveřejnění Inzerce na Webu.

Klientem může být spotřebitel anebo i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost – v případě právnické osoby ovšem vždy vystupuje při uzavírání Smlouvy konkrétní fyzická osoba, oprávněná za právnickou osobu jednat).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klient spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Klient objednáváte Inzerci přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených služeb. V pilotním provozu Webu bude poskytována pouze neplacená Inzerce, postupně budou přidávány další služby a možnosti. Na Webu pak bude uvedena i cena jednotlivých služeb. Podmínky, za kterých je možné Inzerci realizovat naleznete níže, v čl. IV VOP.

3. OBJEDNÁNÍ INZERCE: Pro objednání přes Web slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své jméno, kontaktní e-mail a telefon a dále vlastní text inzerátu a případně i nahrajete fotografie inzerovaného produktu. Máte možnost zadat i odkaz na svůj profil na Facebooku a pokud půjde o Inzerci v sekci Služby, tak i odkaz na své webové stránky. Současně zvolíte, které ze zadaných údajů chcete v Inzerci zveřejňovat. Je vždy jen na Klientovi, zda se rozhodne u Inzerce zveřejňovat i své kontaktní údaje anebo pro odpovědi využije možnosti jednostranně anonymní odpovědi, kdy zájemce o Inzerci vyplní do odpovědního formuláře svůj e-mail a odpověď a taková odpověď je pak odeslána Klientovi, aniž by se zájemci zobrazil jeho e-mail, telefon a další kontaktní údaje.

Před odesláním objednávky Inzerce vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

Po odeslání objednávky doručíme Klientovi na jím zadaný kontakt ověřovací e-mail s aktivačním odkazem pro Inzerci. Pokud klient klikne na aktivaci, obdrží od nás e-mail s informací o zveřejnění Inzerce. Tímto okamžikem je Smlouva uzavřená.

4. K AKTIVACI INZERCE: Při aktivaci Inzerce postupujeme v dobré víře, že Klient zadává Inzerci z e-mailového kontaktu, který je oprávněný k takovému účelu využívat. Tedy zejména předpokládáme, že při zadávání Inzerce nedochází ke zneužití e-mailu a kontaktních údajů třetích osob, ani zneužití jiných informací nebo poškozování práv třetích osob. Pokud by se ukázalo, že došlo ke zneužití údajů, poskytujeme orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění protiprávního jednání.

Objednávat Inzerci přes Web je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE A PRAVIDLA PRO INZERCI

1. Inzerci vkládá na Web pouze osoba, která je oprávněná k nabízení inzerovaných produktů nebo služeb. Inzerci vkládá Klient vždy jen z e-mailu, který je oprávněn k takovému účelu užívat a v Inzerci uvádí jen pravdivé údaje a jen své kontaktní údaje. Za obsah Inzerce odpovídá výhradně Klient. Provozovatel nekontroluje obsah Inzerce před aktivací Inzerce, je však oprávněn kdykoli v okamžiku, kdy zjistí, že Inzerce porušuje pravidla uvedená v těchto VOP nebo platné právní předpisy, Inzerci odstranit. Klient má právo upravovat Inzerci po celou dobu jejího zveřejnění bez omezení, vždy však na základě hesla zadávaného při zveřejňování Inzerce.

2. Inzerce bude zveřejněna po dobu 2 měsíců ode dne aktivace Inzerce, poté bude provozovatelem smazána. Provozovatel si vyhrazuje nezveřejnit duplicitní inzerát.

3. Je zakázaná Inzerce:

- duplicitní,

- s obsahem porušujícím platné právní předpisy, tj. zejména porušující práva 3. osob, autorská práva nebo práva z ochranných známek a dalšího duševního vlastnictví, včetně padělků, „pirátských“ kopií a napodobenin zboží chráněného ochrannými známkami), nabízející produkty nebo služby, které dle platných právních předpisů nelze prodávat či poskytovat vůbec anebo jen na základě speciálního oprávnění,

- výslovně je zakázáno nabízet tyto produkty: pohonné hmoty, léky, cigarety, náplně do e-cigaret, jakýkoli alkohol, tabákové výrobky a tabák, návykové látky, neživá zvířata (a zvířata, u kterých je zakázán nebo regulován prodej, dovoz a vývoz),

- výslovně je zakázáno nabízet tyto služby: kopírování disket, CD, DVD, výdělek nebo registraci v MLM a provizních systémech, výdělky prostřednictvím emailingu a „jednoduché“ výdělky (inzerující výdělek „bez práce“), seznamky, livechaty,

- nabídky podnikatelských služeb (nezakázaných v předchozích ustanovení) je možné zadávat pouze v kategorii Služby,

- prodej zboží podnikatelem lze zadávat vždy jen jeden konkrétní kus zboží, a pouze v příslušné kategorii dle druhu zboží,

- odkaz na webové stránky nebo logo lze zadávat pouze v kategorii Služby, i zde však platí zákaz Inzerce výše uvedené jako zakázané,

- obsahující nadměrné množství hvězdiček, teček, otazníků, vykřičníků apod.

- obsahující text nebo fotografie zkopírované z jiných inzerátů nebo jakýkoli text nebo fotografie zkopírované bez výslovného souhlasu 3. osoby, která je autorem nebo na jejichž webových stránkách jsou texty či fotografie zveřejněny.

4. Klient výslovně souhlasí s tím, že zveřejněné fotografie v Inzerci budou označeny vodoznakem Provozovatele. Současně Klient výslovně souhlasí s tím, že po dobu zveřejnění Inzerce je Provozovatel oprávněn na Webu fotografie zveřejňovat (uděluje nevýhradní licenci k užití fotografií pro Inzerci na Webu po dobu zveřejnění Inzerce) a dále prohlašuje, že do Inzerce umístí pouze fotografie, které je oprávněn pro účely Inzerce používat a že pokud jsou na nich rozeznatelné 3. osoby, svolily tyto osoby se zveřejněním v Inzerci na Webu.

5. Je výslovně zakázáno kopírovat jakýkoli obsah z Webu bez výslovného souhlasu Provozovatele.

6. Klient sám zvolí, zda zveřejní své konkrétní kontaktní údaje anebo využije možnosti, aby mu zájemci o Inzerci odpovídali prostřednictvím anonymního odpovědního formuláře.

7. Všichni uživatelé Webu mají svobodnou možnost si zvolit, jaké údaje zveřejní a na jakou Inzerci a jak a s uvedením jakých údajů odpoví.

8. Provozovatel neručí za obsah Inzerce, neodpovídá za to, zda nabízené zboží a služby jsou v odpovídající kvalitě, zda opravdu mají inzerované vlastnosti. Provozovatel pouze poskytuje virtuální prostor pro zveřejnění Inzerce a tím zprostředkovává možnost kontaktu mezi Klientem a zájemcem o Inzerci. Provozovatel rozhoduje o podobě zobrazení Inzerce, o konkrétním umístění Inzerce na Webu.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, UPLATNĚNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako Provozovatel vám odpovídáme za to, že Inzerce neporušující pravidla pro Inzerci bude na našem Webu po sjednanou dobu zveřejněna. V případě, že byste zjistili nedostatek ve zveřejnění Inzerce, máte možnost uplatnit reklamaci, a to na kontaktech uvedených v úvodu VOP. V takovém případě pak upřednostňujeme kontakt prostřednictvím e-mailu. Jak již bylo uvedeno výše, za vadu se nepovažuje krátkodobý výpadek Webu nebo nefunkčnost služeb z důvodů mimo dispozici Provozovatele.

3. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení, jste-li Spotřebitelem.

VI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese : info@shanim-to.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Provozovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Provozovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Odkaz na tuto verzi obchodních podmínek je i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

5. Na VOP a veškerý obsah na Webu se vztahují autorská práva.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2019